Śledź nas na: facebook - strzelectwo
strzelectwo.info

Klub Parabellum

Zarejestruj się już dzisiaj!

 

Zarejestruj się i zostań członkiem klubu Parabellum. Dzięki temu przy każdej wizycie na strzelnicy masz możliwość zbierania punktów, które następnie można zamienić na bezpłatne korzystanie ze stanowiska na strzelnicy. Dzięki kontu, które założysz dzisiaj będziesz mógł w przyszłości brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez Parabellum, a także budować społeczność z innymi miłośnikami broni palnej.

 

Regulamin programu lojalnościowego „ogień ciągły z Parabellum”

 


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 r. do odwołania lub jego zmiany, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa zasady, zakres oraz warunki udziału w programie lojalnościowym pod nazwą „ogień ciągły z Parabellum” (zwany dalej PROGRAMEM), którego organizatorem jest Przedsiębiorstwo
Konsultingowo-Usługowe „Parabellum” Spółka z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ulicy
Armii Krajowej 77 (zwana dalej PARABELLUM), wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000013713.
2. PROGRAM dotyczy zajęć strzeleckich realizowanych przez PARABELLUM i ma na celu
zapewnienie klientom dodatkowych korzyści.
3. Do PROGRAMU mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych lub podmioty posiadające osobowość prawną, które wypełnią
formularz zgłoszeniowy i zapoznają się z Regulaminem znajdującymi się na stronie
internetowej www.strzelectwo.info oraz utworzą konto stałego klienta zwane dalej
KONTEM.
4. Osoba przystępująca do PROGRAMU poprzez założenie KONTA jednocześnie wyraża
zgodę na przetwarzanie przez PARABELLUM podanych w czasie rejestracji danych
w celach handlowych i marketingowych, m. in. otrzymywanie informacji związanych
z produktami, promocjami, terminami planowanych imprez, itp. Powyższa zgoda dotyczy
w szczególności informacji otrzymywanych w formie e-mail i SMS.
5. Aktywacja KONTA następuje w momencie wizyty na strzelnicy i udziału w zajęciach
strzeleckich. Aktywacja jest równoznaczna z uzyskaniem KARTY STAŁEGO KLIENTA
zwanej dalej KARTĄ.
6. Odebranie KARTY możliwe będzie na strzelnicy w Sulejówku przy ulicy Armii
Krajowej 77.
7. Wystawienie KARTY, utworzenie KONTA i uczestnictwo w programie są bezpłatne.
8. Każda KARTA posiada konkretny numer, który przypisany jest do uczestnika PROGRAMU i stanowi podstawę do identyfikacji użytkownika KARTY.
PK-U „Parabellum” Sp. z o.o. posiada pełną listę posiadaczy KART. Zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 296 z późn. zmianami)
uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.
9. KARTA ważna jest bezterminowo.
10. KARTA nie jest kartą kredytową ani kartą płatniczą.
11. KARTA pozostaje własnością PK-U „Parabellum” Sp. z o.o., która ma prawo ją anulować w wypadku, gdy:
1) użytkownik KARTY naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,
2) użytkownik KARTY podczas korzystania ze strzelnicy narusza zasady regulaminu
strzelnicy lub nie stosuje się do poleceń prowadzącego strzelanie,
3) dane znajdujące się na KARCIE są nieczytelne, lub zachodzi obawa, że zostały
sfałszowane.
Anulowanie KARTY jest równoznaczne z zamknięciem KONTA.
12. Utratę KARTY lub zmianę danych teleadresowych należy zgłosić do: PK-U „Parabellum” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek; tel. 227 835 777, e-mail: kontakt@strzelectwo.info.
13. KARTA upoważnia do zbierania punktów po każdorazowym udziale w zajęciach
strzeleckich, a także uczestnictwa w dodatkowych promocjach, konkursach organizowanych dla uczestników programu „ogień ciągły z Parabellum”.
14. Uczestnikowi PROGRAMU przydzielane są punkty za korzystanie z usług strzelnicy
na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie lub za korzystanie z usług firmy
(np. imprezy wyjazdowe, szkolenia, itp.) według odrębnych ustaleń. Punkty zapisywane
są na KONCIE uczestnika, przy pomocy KARTY lub bezpośrednio na KONCIE. Wgląd
do stanu KONTA możliwy jest na strzelnicy przy pomocy KARTY lub za pośrednictwem
strony internetowej www.strzelectwo.info.
15. W celu dopisania punktów do KONTA, posiadacz KARTY powinien zgłosić to osobie
prowadzącej zajęcia strzeleckie najpóźniej 24 godziny po ich zakończeniu. Po upływie tego terminu może ubiegać się o przypisanie należnych punktów do Zarządu Spółki,
pod warunkiem wykazania faktu udziału w zajęciach strzeleckich i ilości przysługujących
punktów.
16. Punkty przydziela się posiadaczowi KARTY pod warunkiem, że nie korzysta on w tym
samym czasie z innych ofert promocyjnych, rabatowych obowiązujących na strzelnicy.
17. Uczestnik PROGRAMU za każde wydane 50 zł podczas korzystania z usług strzelnicy
krytej dostaje 50 punktów.
18. Zebrane punkty można wymienić na następujące nagrody:
1) Pół godziny korzystania ze stanowiska na strzelnicy – 300 punktów
2) Godzina korzystania ze stanowiska na strzelnicy – 500 punktów
19. Uczestnik może wyrazić wolę rezygnacji z uczestnictwa w PROGRAMIE poprzez pisemne oświadczenie, które może złożyć w siedzibie PARABELLUM lub przesłać na adres PARABELLUM wraz z KARTĄ. Uczestnik potwierdza rezygnację z PROGRAMU
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Oświadczenie uczestnika o rezygnacji
z uczestnictwa w PROGRAMIE uznaje się w razie wątpliwości również za rezygnację
z wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych oraz przesyłanie
informacji handlowych i żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych przez
PARABELLUM.
20. W terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o rezygnacji z uczestnictwa w PROGRAMIE, PARABELLUM dokona usunięcia danych uczestnika z bazy danych oraz zaprzestanie wysyłania do uczestnika informacji handlowych. PARABELLUM może jednak pozostawić w zbiorze imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy oraz adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach określonych niniejszym Regulaminem.
21. Przypisywanie punktów do KONTA odbywa się przy wykorzystaniu łączy internetowych.
PARABELLUM nie odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów związanych
z obsługą tych łączy. W przypadku awarii łączy punkty nie będą przyznane, a klientowi
przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PARABELLUM, pod warunkiem wykazania
faktu udziału w zajęciach strzeleckich i ilości przysługujących punktów.
22. Punkty zebrane do dnia 31 sierpnia 2013 r. w czasie obowiązywania poprzedniego
regulaminu nie tracą ważności, pod warunkiem ponownego utworzenia KONTA
przez użytkownika i zgłoszenia u administratora tego faktu do dnia 31 września 2013 r.
23. PARABELLUM zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia PROGRAMU,
a także zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie informacje
z tym związane będą przekazywane uczestnikom PROGRAMU z odpowiednim
wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia na stronie www.strzelectwo.info
24. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przyłącz się
Aby zapisać się do klubu musisz być zalogwany
NIEZALOGOWANY
Wymień punkty na nagrody
300 pkt Stanowisko gratis - 30 minut
500 pkt Stanowisko gratis - 1 godzina